Protecția Datelor

Formular_de_acord_individual_privind_datele_cu_caracter_personal_majori_v2.0_28-12-2021 (.pdf)

Formular_de_acord_individual_privind_datele_cu_caracter_personal_minori_v2.0_28-12-2021 (.pdf)

 

NOTĂ DE INFORMARE

(pentru sportivi / reprezentanți legali (părinte / tutore)

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TAEKWON-DO I.T.F., cu sediul în localitatea Călan, Str. Bradului, Bl. 15, Sc. A,  Ap. 12, jud. Hunedoara, telefon mobil 0766 800 330, e-mail [email protected], [email protected], înregistrată la MTS cu CIS 0001867, Cod fiscal 13295884 este operator de date cu caracter personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și categorii de date reglementate special, denumit în continuare Operator.

Având în vedere aplicarea directă, începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dorim să vă informăm cu privire la următoarele aspecte privind modul în care FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TAEKWON-DO I.T.F. aplică și respectă prevederile Regulamentului european invocat.

1. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate

Pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor sportive și îndeplinirea cerințelor legale aferente, Operatorul colecteză și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare (nume, prenume, data nașterii, sex);
 • date de contact (adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de e- mail);
 • categorii de date cu regim special (seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal);
 • date cu caracter special (date privind sănătatea prezentate de dumneavoastră sau consemnate pe documentele specifice de către medicul prescriptor, date genetice și biometrice, date privind includerea în programe naţionale de securitate);
 • date cu caracter personal (imagini video), rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivului;

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani, în contextul oferirii de servicii de către Operator, se va realiza numai cu acordul scris al părintelui sau al reprezentantului legal al minorului. În acest sens este necesară completarea unui acord de consimțământ destinat acestui scop.

2. Temeiul legal

al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie furnizarea de servicii sportive. De asemenea, prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale Operatorului. Pentru alte categorii de prelucrări, precizate în prezenta Notă de Informare, poate fi utilizat ca temei legal consimțământul explicit al persoanei vizate.

Temeiul juridic al operațiunilor de prelucrare îl constituie Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.

3. Scopurile prelucrării:

 • Efectuarea activităților contabile specifice Operatorului.
 • Înregistrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sistemul online https://www.taekwondo-itf.ro, https://www.tkd-itf-online.org, https://system.taekwondo-itf.ro.
 • Pentru evidența plății contribuției ca sportiv legitimat al Operatorului, prin înregistrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sistemul electronic https://cloud.smartbill.ro.
 • Promovarea Operatorului prin postarea pe rețelele de socializare Facebook și Instagram a imaginii sportivului din timpul antrenamentelor și/sau competițiilor sportive.
 • Prestarea de servicii

4. Destinatari

Destinatarii rezultatelor generate de prestarea datelor cu caracter personal în scopul prestării serviciilor sportive sunteți dumneavoastră și Operatorul.

 • Pentru îndeplinirea cerințelor legale, datele cu caracter personal prevăzute de cadrul legal sunt comunicate Operatorului Ministerului Tineretului și Sportului din România și Federației internaționale ITF prin sistemul online https://www.taekwondo-itf.ro, https://www.tkd-itf-online.org, https://system.taekwondo-itf.ro iar în situațiile prevăzute de lege, autorităților în drept, la solicitarea acestora. De asemenea, în temeiul cadrului normativ național o serie de date sunt valorificate în raportări ce au ca destinatar, după caz, conform competenţelor legale, Operatorul, având ca obiectiv cercetări statistice ori scopuri științifice.

Menționăm că în aceste situații nu sunt transmise date de identificare ale persoanelor  fizice vizate.

5. Transferuri de date, inclusiv către state terțe

Pentru creşterea performanţei sportive (participarea la competiții internaționale) este necesar realizarea unui transfer de date către state terțe (organizatorul competițiilor internaționale). Pentru situațiile în care se realizează activitati în care implică transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte state U.E., veți fi informați pentru respectarea drepturilor de care beneficați ca persoană vizată. Pentru cazurile punctuale, a căror rezolvare implică transferul către state terte, de date cu caracter personal, implicit din categoria celor cu caracter special, vi se va solicita consimțământul explicit (astfel de transferuri vor fi realizate numai cu acordul dumneavoastră).

6. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastre cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul Federației, cu excepția cazurilor în care avem obligația de ale stoca în continuare conform unor cerințe legale aplicabile domeniului.

7. Drepturile persoanelor vizate

În conformitatre cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare și acces: presupune dreptul de a obține o confirmare de la operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și accesul la acestea;
 • Dreptul la rectificare: este dreptul de a obține corectarea datelor personale incomplete sau incorecte, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul de opoziție: constă în dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale (cu excepțiile prevăzute de Regulament);
 • Dreptul la ștergerea datelor: este dreptul de a cere operatorului ștergerea datelor colectate, atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în cazul retragerii consimțământului, dacă nu mai există un alt temei legal, dacă datele au fost prelucrate ilegal, ori dacă șteregerea este impusă de o obligație legală;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: ca de exemplu în situația în care apreciați că prelucrarea este ilegală, ori datele nu sunt exacte;
 • Dreptul la portabilitate: reprezintă dreptul de a primi datele personale într-un format structurat și de a solicita (acolo unde este posibil) transmiterea lor către alt operator;

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de Operator, încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. nr 679/2016, vă puteți adresa operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată), precum și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, pe adresa [email protected]

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Mgheru, nr.28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, telefon 031 8059211, adresă de internet www.dataprotection.ro)

8. Măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor cu caracter personal

Vă informăm că Operatorul, a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Precizăm că Federația Română de Taekwon-do I.T.F. nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

9. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului

Vă informăm că prevederile legale în vigoare, pe care vi le-am prezentat la punctul 2 şi care reglementează condiţiile de acordare a serviciilor solicitate, ne obligă să prelucrăm categoriile de date cu caracter personal enumerate la punctul 1.

În acest context, în măsura în care nu vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate, vom fi în imposibilitatea de a da curs solicitărilor dumnevoastră de realizare de către noi a serviciilor solicitate.

Print Friendly, PDF & Email